Regulamin

Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka
ul. Jana Matejki 5
44-100 Gliwice
NIP 6311048271
REGON 528036325

I Postanowienia ogólne
Sklep internetowy ESTILI z togami prawniczymi, działający pod adresem www.estili-togi.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Rzeczy znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Produktami”), prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Jana Matejki 5, wpisane do rejestru przedsiębiorców. Informacje na temat Produktów oraz ich cen przedsiębiorstwo zamieszcza na stronie internetowej Sklepu internetowego: www.estili-togi.pl. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego. Kontakt z ESTILI jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.estili-togi.pl lub przez pocztę elektroniczną o adresie www.estili.togi@gmail.com lub pod numerem telefonu 733 633 629 lub 884 300 505. Bezpośredni kontakt jest możliwy także w siedzibie firmy tj. w Gliwicach, ul. Jan Matejki 5, 44-100 Gliwice (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00, soboty w godz. 9.00 – 13.00). Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe (szyte na zamówienie). Klientem dokonującym zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu internetowego może być konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca nabycia Produktu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo przedsiębiorca, zwani dalej „Klientem”. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego są Klient oraz Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka. Umowa sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka zamówienia Klienta. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie o tym niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub rozmowie telefonicznej ze wskazaniem przyczyn oraz o możliwości jego realizacji. Miejscem realizacji dostaw Produktów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystanie przez Klienta z witryny internetowej wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
II Rzecz i jego cena
Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Produktów na stronie internetowej Sklepu internetowego. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą kliknięcia tego przycisku powstaje po stronie Klienta obowiązek zapłaty ceny za Produkt. Szczegółowe sposoby i terminy płatności uzależnione są od sposobu zapłaty i sposobu odbioru wybranego przez Klienta przy składaniu zamówienia. Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka zastrzega prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Cena sprzedaży Produktów jest również wskazana przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka na fakturach lub paragonach fiskalnych wysyłanych wraz z Produktami.
III Zawarcie umowy
Zamówienia Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu internetowego po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności: wyboru rodzaju zamawianych Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, wskazując ich rodzaj, model, fason, rozmiar, dodatki, ilość i dodając wybrane Produkty do koszyka; wyboru formy płatności; wyboru formy odbioru; oznaczenia adresu dostawy i pozostałych danych potrzebnych do realizacji zamówienia oraz wystawienia dowodu zakupu Produktów. Przed wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu internetowego i akceptacja jego postanowień, co Klient potwierdza klikając w formularzu zamówienia przycisk: „Oświadczam, że wypełniając niniejszy formularz znam i akceptuję REGULAMIN Sklepu internetowego”. Klient po przejściu całej procedury składania zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego, poprzez kliknięcie na przycisku ”Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, czym potwierdza wskazane przez siebie dane konieczne dla realizacji umowy oraz zobowiązuje się zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę za zamówione Produkty. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka złożonego zamówienia następuje z chwilą wyświetlenia na ekranie informacji „Potwierdzenie zamówienia”. Termin realizacji każdego zamówienia wynosi do 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon fiskalny.
IV Realizacja zamówienia
Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Klienta w Sklepie internetowym. Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku braku możliwości jego realizacji lub gdy dane przekazane przez Klienta są niepełne lub błędne, co uniemożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia w tym min. poprawne zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie powiadomi Klienta ze wskazaniem przyczyny.
Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT.
V Warunki zapłaty i wysyłki produktów
Zapłata za zakupiony Produkt może zostać dokonana: a) gotówką przy odbiorze własnym zamówienia w siedzibie Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka, ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice. b) płatność przelewem bankowym na konto nr 97 1050 1298 1000 0090 8347 7159 ING Bank Śląski po potwierdzeniu przyjęcia złożonego zamówienia Zapłata powinna być dokonana w terminie: a) gotówką w siedzibie dostawcy przy osobistym odbiorze zamówienia, w dacie odbioru, b) przelewem bankowym na konto nr 97 1050 1298 1000 0090 8347 7159 w ciągu 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia, Zamówione Rzeczy są odbierane w siedzibie ESTILI lub dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej zgodnie z zamówioną formą dostawy wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia, gdzie określony jest także koszt, który Klient akceptuje dokonując wyboru formy dostawy. Odbiór własny w siedzibie Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice. Termin odbioru zakupionych Produktów w siedzibie ESTILI jest możliwy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 lub w soboty w godz. 9.00 – 13.00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu. Opcja odbioru własnego w siedzibie Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dostawy Produktu do Klienta. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem doręczyciel zostawia awizo uprawniające do podjęcia przesyłki w punkcie wyznaczonym przez firmę kurierską. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktów z zamówieniem Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem internetowym za pośrednictwem adresu poczty e-mail estili.togi@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 733 633 629 lub 884 300 505 w celu zgłoszenia błędnego dostarczenia Produktów lub uszkodzeń opakowania.
VI Prawo odstąpienia od umowy
Konsument może zrezygnować z Produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, z wyjątkiem kiedy przedmiot zamówienia został wyprodukowany na miarę, według indywidualnych potrzeb i indywidualnej specyfikacji konsumenta( powyższy zapis dotyczy togi i monogramu) oraz gdy przedmiot zamówienia był używany i przez to nie nadaje się do powtórnej sprzedaży. Rezygnacja możliwa jest w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik), wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu. Rezygnacja z Produktu oznacza skorzystanie przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i polega na odesłaniu Produktu oraz wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w serwisie Sklepu internetowego. Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka nie jest zobowiązane do zwrotu poniesionych przez Konsumenta kosztów zamówionej dostawy i kosztów zwrotu. W razie rezygnacji z Produktu zakupionego w Sklepie internetowym (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W takim przypadku uiszczona cena za Produkt, zostaje niezwłocznie zwrócona Konsumentowi po odstąpieniu przez niego od umowy, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka zwróconym Produkcie. Zwrot płatności nastąpi w takiej formie w jakiej Konsument dokonał zapłaty. Produkt zwracany przez Klienta powinien być w stanie niezmienionym, nieużywany i kompletny. Zwrotu Produktu należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Produktu, w tym fakturą, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu, dołączając wypełniony formularz odstąpienia od umowy . Zwrot należy odesłać na adres Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka, ul. Jana Matejki 5 13, 44-100 Gliwice. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Produktu należy kierować do Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka na adres e-mail: estili.togi@gmail.com lub telefonicznie na numer 733 633 629 lub 884 300 505.
VII Gwarancja
Wszystkie Produkty objęte są gwarancją. Długość okresu gwarancji zależy od wybranego modelu Produktu, z tym, że żaboty oraz togi wykonane ze 100 % wełny objęte są 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją. Pozostałe togi objęte są 24 (dwudziestocztero) miesięczną gwarancją. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania Produktu Klientowi. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia Produktu (rozdarcia, przetarcia), a także pogorszenie ich właściwości wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; odbarwienia tkaniny spowodowane działaniem promieni słonecznych.
VIII Reklamacja
Każdy Produkt kupiony w Sklepie internetowym może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z umową. Dostarczony Produkt powinien być niezwłocznie sprawdzony przez Klienta, celem wykrycia ewentualnych wad podlegających reklamacji. Reklamację dotyczącą wad Produktu można składać w ciągu 30 (trzydziestu) dni od ich wykrycia lub od dnia, kiedy Klient przy dochowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, jednak zgłoszenie reklamacyjne nie może nastąpić później niż w okresie gwarancji liczonym od dnia zakupu Produktu. Klienci mogą kierować ewentualne reklamacje korzystając z zakładki Reklamacje, w szczególności bezpośrednio w siedzibie Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka, po okazaniu wad Produktu oraz dowodu jego zakupu (ze zgłoszenia sporządzony zostanie protokół reklamacyjny, który zostanie przekazany do podpisania Klientowi) lub przesyłając przesyłkę pocztową lub kurierską opłaconą z góry na adres: Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka, ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Produktu zostaną zwrócone w sytuacji, gdy reklamacja zostanie uwzględniona. Klienci mogą kierować dodatkowe pytania dotyczące przysługujących im praw i obowiązków związanych z reklamacjami dzwoniąc na numer telefonu 733 633 629, 884 300 505 od pn.- pt. w godz. 08.00-17.00 i w soboty w godz. 09.00-13.00 (z telefonu stacjonarnego opłata jak za połączenie lokalne, z telefonu komórkowego – opłata według taryfy danego operatora). W każdym przypadku w celu złożenia reklamacji Klient odsyła do siedziby Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka reklamowany Produkt, do którego dołącza całą dokumentację, w szczególności fakturę lub paragon fiskalny załączony do dostarczonego Produktu oraz wydrukowany i wypełniony Formularz Reklamacyjny. Przed odesłaniem Produktu należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony oraz włożyć – o ile to możliwe – do oryginalnego opakowania. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty otrzymania przez Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka Formularza reklamacji wraz z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, wadliwy Produkt zostanie – według wyboru Klienta – nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów. Naprawa lub wymiana powinna być wykonana w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach, o czym Klient zostanie poinformowany. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu internetowego, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. W przypadku kiedy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Produkt zostanie odesłany do Klienta na jego koszt wraz z informacją o niezasadności reklamacji. Ponowne reklamowanie z tej samej przyczyny Produktu, uznanego w wyniku wcześniejszej reklamacji za niewadliwy, daje ESTILI uprawnienie do obciążenia zgłaszającego dodatkowymi kosztami ekspertyzy, a także kosztami przesyłek Produktu.
IX Ochrona danych osobowych
Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka, ul. Jana Matejki 5, 44-100 Gliwice, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia oraz celów marketingowych. Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Wyrażając zgodę Klient jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.
X Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez Przedsiębiorstwo Usługowe Michał Sieńko oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia. Niniejszy regulamin stosuje się również do zamówień tóg prawniczych składanych w siedzibie Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka z pominięciem Sklepu internetowego (zamówienia składane osobiście, drogą pisemną, telefoniczną oraz listem elektronicznym). W takim wypadku wyłącza się z niniejszego regulaminu te postanowienia, które dotyczą jedynie formy składania zamówień właściwej dla Sklepu internetowego. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku porozumienia stron wszelkie spory mogące wystąpić między stronami w związku z zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Przedsiębiorstwo Usługowe Beata Gorecka. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa powszechnego.
 

pixel